Εισαγωγή

Τα φωτογραφικά αρχεία είναι εγγενώς χωρικά αντικείμενα. Δημιουργούνται σε συγκεκριμένους χώρους, και συνήθως απαθανατίζουν και μεταδίδουν με οπτικό τρόπο πληροφορίες που σχετίζονται με τους χώρους αυτούς. Οι ραγδαίες εξελίξεις στην ψηφιακή φωτογραφία, στις προσωπικές συσκευές γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) και στις τεχνικές γεωδαισίας παρέχουν σε επιστήμονες και σπουδαστές των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών τη δυνατότητα να διερευνήσουν τις χωροχρονικές ιδιότητες των φωτογραφικών αρχείων παράλληλα με άλλες μορφές ανάλυσης. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη τέτοιων μεταδεδομένων επιτρέπει τη διερεύνηση πολυάριθμων συνόλων δεδομένων, προσφέρει γνώσεις και ευκαιρίες για ανασκόπηση των καθιερωμένων ερευνητικών πρακτικών, αλλά και γεννά νέα ερωτήματα.    

Ωστόσο, τα περισσότερα αρχεία σε συλλογές φωτογραφιών και εικόνων που χρησιμοποιούνται στις ανθρωπιστικές σπουδές δεν είναι γεωδαιτημένα με αποτέλεσμα να περιορίζονται σημαντικά τα όρια διερεύνησης και κατανόησης τέτοιων συλλογών. Αυτό το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη Χωρική Ανάλυση Εικόνων και περιλαμβάνει: την επισκόπηση και αξία αυτής της προσέγγισης, την αποσαφήνιση των βασικών όρων και εννοιών που σχετίζονται με την προσέγγιση, καθώς και τις μεθόδους και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση χωρικής ανάλυσης σε αρχεία εικόνων.  

Το ακόλουθο βίντεο είναι μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες και την αξία της Χωρικής Ανάλυσης Εικόνων για τον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και ευρύτερα των ανθρωπιστικών σπουδών. Μετά την παρακολούθηση του βίντεο συνεχίστε στο Τεστ 1


Εισαγωγικό βίντεο

Last modified: Friday, 12 January 2018, 4:47 PM