• Εισαγωγή στη Χωρική Ανάλυση Εικόνων

    Το παρόν μάθημα εισάγει τους συμμετέχοντες στο υπόβαθρο και σε συγκεκριμένες μεθόδους και τεχνολογίες για τη χωρική ανάλυση εικόνων. Η εισαγωγή περιλαμβάνει μια ευρεία επισκόπηση της αξίας διερεύνησης των χωρικών ιδιοτήτων των αρχείων εικόνας, ενώ το υπόλοιπο μάθημα επικεντρώνεται σε μεθόδους γεωαναφοράς και χωρικής ανάλυσης τέτοιων αρχείων μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα και πρακτικές ασκήσεις.