Εργασία χωρικής ανάλυσης εικόνων


Προαιρετική εργασία

Επιλέξτε μια ομάδα γεωαναφερόμενων εικόνων με βάση την ειδικότητα και την προηγούμενη εμπειρία σας, καθώς και κάποιες σχετικές με ένα θέμα που μελετάτε σε άλλο μάθημα, ή κάποιες που σας ενδιαφέρουν γενικά. Αν έχετε ολοκληρώσει την πρώτη ενότητα, χρησιμοποιήστε το σύνολο αρχείων που προέκυψε από την εργασία Γεωαναφορά Εικόνων. Εκτελέστε μια ανάλυση hotspot για τα δεδομένα σας. 

Έπειτα γράψτε ένα σύντομο δοκίμιο απαντώντας τις ακόλουθες ερωτήσεις:  
α) Περιγράψτε τα σύνολα των δεδομένων. Πώς βελτιώνει την κατανόηση των δεδομένων η χωρική ανάλυση; 
β) Τι είδους νέες ερωτήσεις μπορεί να απαντήσει αυτή η ανάλυση; Γιατί μπορεί να είναι σημαντικό αυτό στον τομέα σας; 

Χρησιμοποιήστε εικόνες από τη συλλογή σας και ένα στιγμιότυπο του χάρτη με τα αποτελέσματα της ανάλυσης προκειμένου να πλαισιώσετε το δοκίμιο.